:: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ : รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา/รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการร่วม
.:: เมนูหลัก :
  หน้าหลัก  
รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่ง คสช.
ภาพข่าวกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผังโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดแพร่
 
ช่องทางการติดต่อ
ขั้นตอนการรับเรื่อง
ผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรม
ประจำวัน
โทรศัพท์สายด่วน
 

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น (อปท.)
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 

 

 
.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
  .
             ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะอนุกรรม
การคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) 
ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากประจำจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ
ผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาล
วันลอยกระทง
........................................................................................................................

 

 

 

 
             ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และคณะ
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่
(สคบ.) เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้าง
พลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ 
........................................................................................................................
 
จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com